Polityka EU-Cert Sp. z o.o.
dotycząca zatwierdzania personelu spawalniczego wg normy ISO 17024

EU-Cert Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą prowadzącą działalność w zakresie zatwierdzania personelu spawalniczego zgodnie z wymaganiami normy
PN
-EN ISO IEC 17024 oraz dyrektywy 2014/68/UE. EU-Cert Sp. z o.o. dąży do realizacji głównych celów tj:

  • świadczeniausługzatwierdzaniapersoneluzgodniezwymaganiamiwłaściwychnorm iprzepisów,
  • pozyskania zaufania klientów iuzyskanieich zadowolenia,
  • zdobycia zaufania pozostałych stron zainteresowanych certyfikacją,
  • zdobycia ugruntowanej pozycji na rynku.

Realizacja tych celów jest możliwa poprzez:

  • zatrudnianie kompetentnego personelu,
  • zachowaniebezstronnościi niezależnościpersoneluorazprowadzonych działań,
  • rzetelną i terminową realizację usług,
  • ciągłe doskonalenie realizowanych procesów.

EU-Cert Sp. z o.o. oferuje swoje usługi wszystkim wnioskującym, a oferowane usługi nie zależą od liczby już wydanych certyfikatów. Jednostka nie stawia nadmiernych warunków finansowych ani innych, a swoje wymagania i działania ogranicza tylko do kwestii związanych z przedmiotem i zakresem
certyfikacji.
EU-Cert Sp. z o.o. przeprowadza oceny z zachowaniem zasad bezstronności wobec wnioskujących, kandydatów i osób certyfikowanych - identyfikuje zagrożenia dla bezstronności w bieżących działaniach i w razie konfliktu interesów podejmuje stosowane działania. Personel jednostki nie ulega naciskom
handlowym, finansowym ani innym, nie bierze udziału w projektowaniu, produkcji, utrzymywaniu procesów, nie reprezentuje stron zaangażowanych w taką działalność ani w działalność szkoleniową personelu spawalniczego, nie angażuje się w działalność, która może zagrozić niezależności osądów
i wiarygodności i nie prowadzi konsultacji dla swoich klientów.

Ustanowione w EU
-Cert Sp. z o.o. procesy umożliwiają prowadzenie skutecznych działań zgodnie z mającymi zastosowanie wymaganiami. Przyjęta polityka i procedury dotyczące certyfikacji osób są uczciwe wobec wszystkich wnioskujących, kandydatów i certyfikowanych osób.

Kierownictwo EU
-Cert Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania bezstronności prowadzonych działań i zapewnia niezbędne zasoby do realizacji niniejszej polityki i wyznaczonych celów.

Gdańsk, 2023-01-09