Polityka EU-Cert Sp. z o.o.
dotycząca certyfikacji wyrobów i procesów wg normy ISO 17065 oraz inspekcji wg normy ISO 17020


EU-Cert Sp. z o.o. jest jednostką certyfikującą i inspekcyjną prowadzącą ocenę zgodności wyrobów i procesów zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065 oraz realizującą inspekcje w zakresie urządzeń ciśnieniowych i kwalifikowania technologii spajania zgodnie z wymaganiami normy
PN-EN ISO/IEC 17020, która dąży do realizacji głównych celów tj:

  • świadczenia usług oceny zgodności zgodnie z wymaganiami właściwych norm i przepisów,
  • pozyskania zaufania klientów i uzyskanie ich zadowolenia,
  • zdobycia zaufania pozostałych stron zainteresowanych certyfikacją,
  • zdobycia ugruntowanej pozycji na rynku.

Realizacja tych celów jest możliwa poprzez:

  • zatrudnianie kompetentnego personelu,
  • zachowanie bezstronności i niezależności personelu oraz prowadzonych działań,
  • rzetelną i terminową realizację usług,
  • zapewnienie poufności,
  • ciągłe doskonalenie realizowanych procesów.

EU-Cert Sp. z o.o. oferuje swoje usługi wszystkim podmiotom, niezależnie od ich wielkości, powiązań kapitałowych czy członkostwa w jakimkolwiek stowarzyszeniu. Oferowane usługi nie zależą także od liczby już wydanych certyfikatów. Jednostka nie stawia nadmiernych warunków finansowych
ani innych, a swoje wymagania i działania ogranicza tylko do kwestii związanych z przedmiotem i zakresem certyfikacji.

EU
-Cert Sp. z o.o. przeprowadza oceny z zachowaniem zasad bezstronności - identyfikuje zagrożenia
dla bezstronności w bieżących działaniach i w razie konfliktu interesów podejmuje stosowane działania. Personel jednostki nie ulega naciskom handlowym, finansowym ani innym, nie bierze udziału w projektowaniu, produkcji ocenianych wyrobów, nie reprezentuje stron zaangażowanych w taką działalność, nie angażuje się w działalność, która może zagrozić niezależności osądów i wiarygodności i nie prowadzi konsultacji dla swoich klientów.
Ustanowione w EU
-Cert Sp. z o.o. procesy umożliwiają prowadzenie skutecznych działań zgodnie
z mającymi zastosowanie wymaganiami.
Kierownictwo EU-Cert Sp. z o.o. zobowiązuje się do zachowania bezstronności prowadzonych działań i zapewnia niezbędne zasoby do realizacji niniejszej polityki i wyznaczonych celów.

Gdańsk, 2023-01-09