Postępowanie z odwołaniami

Wnioskodawca ma prawo odwołać się od decyzji o wydaniu certyfikatu (odwołanie może dotyczyć zakresu certyfikacji lub decyzji o niewydaniu bądź cofnięciu odpowiedniego certyfikatu).

Składanie, rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie odwołań nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi, skierowanymi przeciwko składającemu odwołanie.

Odwołania należy składać pisemnie w terminie do 30 dni od dnia przekazania decyzji.

Odwołanie powinno zawierać nazwę wnioskodawcy lub posiadacza certyfikatu wraz z adresem oraz opis przedmiotu odwołania wraz z uzasadnieniem.

EU-Cert potwierdza przyjęcie odwołania w terminie do 10 dni od otrzymania, rejestruje je oraz informuje składającego odwołanie o postępie i wynikach jego rozpatrywania.

Po otrzymaniu odwołania EU-Cert weryfikuje czy odwołanie odnosi się do działalności certyfikacyjnej, za którą jest odpowiedzialna, a jeśli tak, rozpatruje odwołanie i zbiera niezbędne informacje, aby podjąć decyzję dot. odwołania.

Odwołania rozpatrywane są w sposób bezstronny, osoby zaangażowane w proces postępowania z odwołaniami nie są tymi, które podejmowały decyzję będącą przedmiotem odwołania.

Po zakończeniu rozpatrywania odwołania, w terminie 30 dni od wpłynięcia, Dyrektor Zarządzający pisemnie informuje składającego odwołanie o zakończeniu procesu postępowania z odwołaniem i o wyniku rozpatrzenia. Jeżeli termin rozpatrzenia odwołania ulega wydłużeniu, EU-Cert informuje o tym składającego odwołanie.

Postępowanie ze skargami

Po otrzymaniu skargi wyznaczony pracownik EU-Cert potwierdza, czy skarga odnosi się do działalności certyfikacyjnej, za którą jest odpowiedzialna, a jeśli tak, rozpatruje skargę i udziela stosownej odpowiedzi.

Jeżeli jest to możliwe, EU-Cert potwierdza pisemnie przyjęcie skargi w terminie do 10 dni od jej otrzymania oraz informuje składającego skargę o postępie oraz wynikach jej rozpatrywania.

Po przyjęciu i zarejestrowaniu skargi, wyznaczony pracownik EU-Cert jest odpowiedzialny za zebranie i zweryfikowanie wszystkich niezbędnych informacji w celu dokonania oceny skargi i podjęcia stosownej decyzji.

Po zakończeniu rozpatrywania skargi, jeżeli jest to możliwe, w terminie 30 dni od wpłynięcia skargi, Dyrektor Zarządzający pisemnie informuje składającego skargę o zakończeniu procesu postępowania ze skargą i wyniku jej rozpatrzenia. Jeżeli termin rozpatrzenia skargi ulega wydłużeniu, jednostka informuje o tym składającego skargę.

Wszelkie uzasadnione skargi w odniesieniu do certyfikowanej osoby lub organizacji EU-Cert przekazuje danej certyfikowanej osobie lub organizacji w odpowiednim czasie. Proces postępowania ze skargami jest realizowany przy zachowaniu poufności.

Decyzja, która ma być przekazana składającemu skargę, jest podejmowana lub przeanalizowana i zatwierdzona przez personel, który uprzednio nie był zaangażowany w przedmiot skargi.

EU-Cert może przeprowadzić kontrolę u producenta zatrudniającego certyfikowaną osobę w przypadku wpłynięcia do EU-Cert skargi na jej działalność, objętą zakresem udzielonej certyfikacji.