1. Grupy wyrobów objęte zakresem akredytacji/notyfikacji jednostki Eu-Cert Sp. z o.o.

  EU-Cert Sp. z o.o. jako jednostka notyfikowana dysponuje kompetencjami do realizowania procesów oceny zgodności z wymaganiami Dyrektywy MED dla następujących grup wyrobów określonych w Rozporządzeniu Wykonawczym Komisji (UE)*:

  • środki ratunkowe, np.: kamizelki, tratwy ratunkowe, łodzie ratunkowe,
  • środki ochrony przeciwpożarowej np.: materiały niepalne, systemy wykrywania pożarów, systemy gaszenia, gaśnice, środki ochrony osobistej,
  • wyposażenie wymagane na mocy COLREG'72: światła nawigacyjne,
  • inne wyposażenie bezpieczeństwa: niezależne aparaty oddechowe na sprężone powietrze.

  * Pełny wykaz grup wyrobów Objętych Dyrektywą MED zawarty jest w Rozporządzeniu Wykonawczym (UE). Tam też określone są obowiązujące wymagania regulacji międzynarodowych oraz procedury oceny zgodności mające zastosowanie dla poszczególnych pozycji wyposażenia morskiego.

 2. Procedury oceny zgodności objęte zakresem akredytacji/notyfikacji jednostki EU-Cert sp. z o.o*.

  EU-Cert Sp. z o.o. w obszarze Dyrektywy MED. prowadzi procesy oceny zgodności według następujących modułów:

  • moduł B – badanie typu WE,
  • moduł D – zapewnienie jakości produkcji,
  • moduł E – zapewnienie jakości wyrobu,
  • moduł F – weryfikacja wyrobu,
  • moduł G – weryfikacja jednostkowa.

  * Oznacza to, że nie wystarczy posiadanie świadectwo na moduł B potwierdzające spełnienie wymagań technicznych przez wyrób, ale należy poddać go również certyfikacji na jeden z modułów zapewnienia jakości - D lub E bądź moduł weryfikacji wyrobu - F. Nie dotyczy to certyfikacji na moduł G (weryfikacja jednostkowa).