EU-Cert
Wspieramy Twój sukces zgodnością
 

Podstawą oceny zgodności wyrobów są dyrektywy/rozporządzenia unijne, tzw. dyrektywy nowego i globalnego podejścia. Obowiązkiem podmiotu wprowadzającego na rynek lub oddającego do użytku wyrób jest udowodnienie jego zgodności z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w odpowiedniej dyrektywie/rozporządzeniu. Spełnienie tych wymagań musi być zadeklarowane poprzez wystawienie tzw. deklaracji zgodności i umieszczenie odpowiedniego oznakowania na wyrobie. Bez oznakowania CE (lub w przypadku dyrektywy o wyposażeniu morskim - symbolu koła sterowego) producent nie ma prawa do wprowadzenia takiego towaru na rynek lub oddania go do użytku. Oznakowanie to jest bowiem paszportem, który pozwala na udostępnienie wyrobu na wspólnym rynku Unii Europejskiej.

W przypadku niektórych procedur oceny zgodności przewidziano konieczność odwołania się do usług jednostki notyfikowanej, jako niezależnej instytucji - uczestnika procesu oceny zgodności.

Jesteśmy jednostką notyfikowaną o numerze 2984, uprawnioną do prowadzenia oceny zgodności wyrobów, systemów oraz zatwierdzania personelu, w zakresie zdefiniowanym w naszych dokumentach akredytacyjnych.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!